Adatvédelmi szabályzat & cookies

Adatvédelmi szabályzat & cookies

 1. Általános információk
 1. A distripark.ro weboldal (a továbbiakban "Webhely”) tulajdonosa (a továbbiakban: "Kezelő") a 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4. sz. allati székhelyű distripark.com sp. z o.o. (Kft.), amely wrocławi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság Nemzeti Cégnyilvántartó Hivatal IX Gazdasági Osztálya által vezetett cégnyilvántartásban KRS 0000577507 sz. alatt szerepel, Adószáma 988-029-51-55, Statisztikai számjele 362594789, teljes mértékben befizetett alaptőke nagysága: 2.450.000 PLN, e-mail címe: sklep@distripark.com, illetékes kapcsolattartó telefonszáma: (+48) 794 24 82 (hívásdíj a standardhívásnak megfelelő – adott szolgáltató árjegyzéke szerint).
 2. A Webhely jelen adatvédelmi szabályzata és cookies (a továbbiakban: „Szabályzat”) tájékoztató jellegű, ami azt jelenti, hogy a Webhelyet igénybevevő személyek (a továbbiakban: „Felhasználók”) tekintetében kötelezettségeket nem keletkeztet.
 3. Kétség esetén vagy a Szabályzat és a Felhasználók által adott hozzájárulások vagy a Szolgáltató által Személyes Adatok gyűjtése során (pl. a honalapon található kapcsolatfelvételi űrlap alatt) információs záradékokban rendelkezésre bocsátott információk közötti ellentmondások esetén, a Szabályzat rendelkezéseitől függetlenül, a Szolgáltató által hozható és meghatározható intézkedések alapját mindig az önkéntesen adott hozzájárulás vagy jogszabály képezi, és a Felhasználó számára az irányadó információ az, amelyet az említett információs záradék keretében közöltek vele.
 4. A Szabályzat nem szabályozza a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, valamit a Felhasználókra vonatkozó külső weboldalakon feltüntetett adatokat, amelyek továbbításához szükséges linkeket a Webhely tartalmaz.
 1. Személyes adatok kezelése
 1. Felhasználó személyes adatainak kezelője Brzeg Dolny-i székhelyű distripark.com sp. z o.o.
  (a továbbiakban: „Adminisztrátor”), ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, amely a wrocławi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság Nemzeti Cégnyilvántartó Hivatal IX Gazdasági Osztálya által vezetett cégnyilvántartásban KRS 0000577507 sz. alatt szerepel, Adószáma 988-029-51-55, Statisztikai számjele 362594789, teljes mértékben befizetett alaptőke nagysága: 2.450.000 PLN, e-mail címe: sklep@distripark.com, illetékes kapcsolattartó telefonszáma: (+48) 794 24 82 (hívásdíj a standardhívásnak megfelelő – adott szolgáltató árjegyzéke szerint)
 2. Személyes adatok kezelője adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akivel a Felhasználó az alábbi e-mail címen tarthatja a kapcsolatot: iod.distripakcom@pcc.eu
 3. Adminisztrátor nyilatkozik, hogy kellő gondossággal jár el annak érdekében, hogy az adatvédelemmel érintett személyek érdekei védve legyenek, és különösen biztosítja, hogy:
  1. a Személyes Adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon kezeli;
  2. a Személyes Adatokat meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból gyűjti és kezeli tovább az említett céloktól nem eltérő módon;
  3. Személyes Adatok helyesek és relevánsak valamint a mennyiségük ne legyen túlzott az adatgyűjtés céljához mérten;
  4. a Személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek;
  5. az érintett Felhasználó azonosítását lehetővé tevő módon őrzi a Személyes Adatokat csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig;
  6. olyan módon kezeli a Személyes Adatokat, amely megfelelő biztonságot biztosít, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megfelelő technikai vagy szervezési eszközökkel történő megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

III. Személyes Adatok kezelési célja, alapja, időtartama és köre

 1. Adminisztrátor az alábbiak érdekében kezelheti a Személyes Adatokat:
  1. Adásvételi Szerződés, Szolgáltatási Megállapodás (pl. Felhasználói fiók létrehozása a Webhelyen) megkötése és teljesítése – e szerződések időtartama alatt (pl. a fiók törléséig) – adatkezelés nélkülözhetetlen a szerződéskötés esetében;
  2. Az Adminisztrátor és a PCC Csoport termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen marketingje – addig, amíg a Felhasználó nem tiltakozik az ilyen célú adatkezelés ellen – adatkezelés alapja ebben az esetben az Adminisztrátor jogos érdekeinek megvalósítása;
  3. A Felhasználó számára minél átláthatóbb módon működő Webhely biztosítása – addig, amíg a Felhasználó nem törli a böngészőből a cookie fájlokat vagy a Felhasználó nem tiltakozik az ilyen célú adatkezelés ellen - adatkezelés alapja ebben az esetben az Adminisztrátor jogos érdekeinek megvalósítása;
  4. Kölcsönös kapcsolattartás a Felhasználóval – a válaszadásra vagy az intézkedés megtételére szüksége időszakban – adatkezelés alapja ebben az esetben az Adminisztrátor jogos érdekeinek megvalósítása vagy Felhasználó kérelmére esetleges szerződés megkötésére irányuló intézkedések megtétele;
  5. Adminisztrátor jogi kötelességeinek teljesítése (pl. adóügyi, könyvelési, reklamációkezelési, stb.) – ezen kötelezettségek fennállása alatt vagy olyan időszak alatt, amely szükséges ahhoz, hogy az Adminisztrátor ellenőrzésére jogosult hatóság meg tudjon győződni e kötelességek teljesítéséről - adatkezelés alapja ebben az esetben az Adminisztrátort terhelő jogi kötelesség;
  6. Követelés megállapítása, védelme és érvényesítése – olyan időszakban, amelynek letelte után a követelés (pl. szerződésből eredő) elévül vagy az esetleges eljárás ideje alatt - adatkezelés alapja ebben az esetben az Adminisztrátort terhelő jogi kötelesség.
 2. Személyes adatok közlése önkéntes, de nélkülözhetetlen a Felhasználóval tartott kapcsolatokhoz vagy a Felhasználó kérelmére esetleges szerződés megkötésére irányuló intézkedések megtételéhez.
 1. Személyes Adatok Címzettjei

Személyes Adatok külső szereplők részére csak törvény által megengedett határokon belül bocsáthatók rendelkezésre, az esetleges Adásvételi Szerződés vagy Szolgáltatási Megállapodás szabályszerű teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben.

 1. Az Adminisztrátor harmadik személyeket bízhat meg a Felhasználó Személyes Adatainak kezelésével az esetleges Adásvételi Szerződés vagy Szolgáltatási Megállapodás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében. Ezek a harmadik személyek lehetnek:
  1. külső IT szakemberek;
  2. levelezés kezelése körében Kezelőt támogató szereplők;
  3. a Kezelővel marketing szolgáltatás keretében együttműködő szereplők;

ideértve a PCC Csoporthoz tartozó szereplőket, akik a Kezelő számára teljesítik a fenti szolgáltatások közül néhányat.

 1. A Felhasználó, mint Személyes Adatokkal érintett személy jogai valamint adatok továbbítása Harmadik Országok felé.
 1. Felhasználónak joga van:
  1. hozzáférni a Személyes Adatokhoz (ideértve azt az információt is, hogy mely Személyes Adatokat kezelik),
  2. kérni a Személyes Adatok helyesbítését és kezelésük korlátozását (pl. ha helytelenek);
  3. törölni a Személyes Adatokat (pl. ha azok kezelése jogellenesen történt);
  4. továbbítani, pl. más adminisztrátor felé az Adminisztrátor rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat, amelyek kezelése automatizált módon történik, és a kezelésük hozzájárulás vagy szerződés alapján történik;
  5. panaszt emelni a Személyes Adatok – adminisztrátor vagy harmadik fél jogos érdekeiből eredő nélkülözhetetlen célokból történő – kezelése ellen, így különösen a marketig céljából történő adatkezelés ellen;
  6. panaszt emelni a személyes adatok védelme szempontjából illetékes hatóságnál
 2. Felhasználó Személyes Adatai kivételesen továbbíthatók a Kezelő azon partnereinek, akik az adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül kezelik, de csak szükséges mértékben, a partnerek által a Kezelő részére nyújtott szolgáltatások, különösen marketing szolgáltatások körében. A Kezelő partnerei az adatokat Egyesült Államokban (USA) kezelhetik. A Felhasználó Személyes Adatainak biztonságát a Kezelő által alkalmazott biztosítékok biztosítják, többek között az Európai Bizottság által jóváhagyott standard záradékok. A Felhasználó megkaphatja az EGT-n kívüli országokba továbbított Személyes Adatok biztosítékok másolati példányát, különösen kapcsolatba lépve a Kezelő adatvédelmi tisztviselőjével.
 1. Cookies.
 1. Kezelő használja a cookie típusú fájlokat (kis szöveges fájlok, úgy nevezett sütik), amelyek a Felhasználó végkészülékén vannak elmentve, hogy a Felhasználó könnyebben használhassa a Webhelyet.
 2. A cookies fájlok különféle információkat gyűjtenek, amelyek általában nem minősülnek személyes adatoknak (nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását). Egyes információk, tartalmuktól és felhasználási módjuktól függően, egy konkrét személyhez rendelhetők, pl. azáltal, hogy azok a Felhasználói fiók regisztrálásánál közölt adatokkal vannak összekapcsolva, és ebből kifolyólag Személyes Adatoknak tekinthetők. Az ilyen típusú információknak megfelelően a Személyes Adatokra vonatkozó rendelkezések alkalmazhatók (fenti II – V. pont).
 3. A cookies fájlok lehetővé teszik, többek között:
  1. bejelentkezés után Felhasználói munkamenet fenntartását, aminek köszönhetően nem szükséges bejelentkezni a Webhely minden al-oldalán;
  2. az egyszer közölt információk megjegyzését, hogy a Felhasználónak ne kelljen minden alkalommal újra pótolni az űrlapot;
  3. Webhely hozzáigazítását a Felhasználó által történő igénybevételéhez és Webhely hozzáférhetőségének növelését;
  4. a Webhely látogatási statisztikának nyilvántartását.
 4. A cookie típusú fájloknak köszönhetően megszerzett Információk magukban foglalják többek között az internetszolgáltató nevét, a Felhasználó IP-címét, azt a származási országot, amelyről a Felhasználó csatlakozik a Webhelyhez.
 5. Webhely keretében két alapvető cookie fájl típus alkalmazható: „munkamenet” (session cookies) valamit „állandó” (persistent cookies). A munkamenet sütik ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végkészülékén addig vannak tárolva, amíg a Felhasználó ki nem jelentkezik, el nem hagyja a weboldalt, vagy ki nem kapcsolja a programot (internetes böngészőt). Az „állandó” sütik a Felhasználó végkészülékén a süti fájlok paramétereiben meghatározott ideig vannak tárolva illetve addig, amíg a Felhasználó el nem törli azokat.
 6. Sok esetben az internetes böngésző alapértelmezés szerint lehetővé teszi a cookies fájlok tárolását a Felhasználó végkészülékén. A Felhasználó bármikor törölheti a végkészülékén tárolt cookies típusú fájlokat vagy kizárhatja azt a lehetőséget, hogy a cookies fájlok az internetes böngésző beállításokban legyenek elhelyezve (a mobiltelefonban vagy az internetes hozzáférhetőséget biztosító más készüléken úgyszintén).
 7. Részletes információ a cookies fájlok blokkolási/törlési módszereiről a Felhasználó által használt internetes böngésző menüben a „Segítség” részben található. Például az Internet Explorer böngészőben a cookies fájlok azonosítása az Eszközök -> Internetes opciók -> Adatvédelem szintről történik; Mozilla Firefox böngészőben: Eszközök -> Opciók -> Adatvédelem; viszont a Google Chrome böngészőben a: Beállítások -> Előrehaladt beállítások megjelenítése -> Adatvédelem -> Tartalom beállítások -> Cookie fájlok szintről. A hozzáférési útvonal a használt böngésző változatától függően más-más lehet.
 8. A cookies fájlok nem ártalmasak sem a Felhasználó, sem a készüléke számára. A cookies fájlok alkalmazásának korlátozása befolyásolhatja a Webhelyen hozzáférhető egyes funkcionalitásokat, lehetővé teheti vagy lényegesen akadályozhatja a Webhely megfelelő használatát, ezen belül együtt járhat azzal, hogy a bejelentkezési munkamenet fenntartása lehetetlenné válik, azért a Kezelő az javasolja, hogy ne kapcsoljuk ki a sütik kezelését a böngészőben.
 9. A Kezelő által használt cookies fájlok elsősorban a Felhasználó kiszolgálását szolgálják Webhely használat során. A Kezelő azonban más cégekkel is együttműködik az általuk folytatott marketing (reklám) tevékenység területén valamit a honlapok statisztikáinak elemzése érdekében (többek között demográfiai jelentések és érdeklődés adatai a Google Analytics eszköz segítségével). Fenti együttműködés miatt a böngésző vagy a Felhasználó készülékén telepített szoftver elmenti az ilyen marketing tevékenységet folytató szereplőktől is származó cookies fájlokat (ún. third-party cookies/harmadik személyektől származó cookies). Ezen szereplők által használt cookies fájlok azt biztosítják, hogy a Felhasználó részére kizárólag azok a reklámok kerülnek bemutatásra, amelyek az egyéni érdeklődésének és szükségleteinek felelnek. Kezelő megítélése szerint a személyre szabott reklám megjelenítése sokkal vonzóbb a Felhasználó számára, mint olyan reklám, amelynek nincs semmi köze a szükségleteihez. Ezen fájlok nélkül ez lehetetlen lenne, mert éppen a Kezelővel együttműködő cégek biztosítják a reklámtartalmakat a Felhasználó által látogatott weblapokon, miután elhagyta a Webhelyet.
 10. A fenti 9. bekezdés szerinti cookies fájlok a következő cégektől származhatnak:
  1. Google;

Több információ az említett szereplők cookies fájljairól az adatvédelmi szabályzataiban található.

 1. A Kezelő az alábbi cookies fájlok típusait használja:
 2. nélkülözhetetlen – szükséges a weboldal funkció helyes megjelenítéséhez;
  1. funkcionális – elmenti a Felhasználó preferenciáit;
  2. külső – amely javítja a Webhely működését figyelembe véve azt, hogy a Felhasználók hogyan használják a Webhelyet;
  3. third-party (harmadik személyeké) – lehetővé teszi a Kezelőre vonatkozó reklámtartalmak megjelenítését a Felhasználó által látogatott weboldalakon, Webhely elhagyása után.
 1. A Kezelő fenntartja a jogot, hogy jövőben módosíthatja az Adatvédelmi Szabályzatot – ami többek között az alábbi fontos okok miatt történhet:
 1. a Kezelő vagy a Felhasználó jogait és kötelességeit befolyásoló mindenkor hatályos,

különösen a Személyes Adatok védelmével, a távközlési törvénnyel, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások és a fogyasztói jogok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosítása;

  1. Az internetes technológiák előrehaladása által diktált funkcionalitás vagy Elektronikai Szolgáltatások fejlesztése, ideértve olyan új technológiai vagy technikai megoldások alkalmazását/bevezetését, amelyek befolyásolják az Adatvédelmi Szabályzat körét.
 1. A Kezelő Webhely keretében mindenkor feltünteti az Adatvédelem módosításáról szóló információt. Az Adatvédelmi Szabályzat minden változásával új verziója új dátummal jelenik meg.
 2. A Szabályzat jelen verziója 2018 decemberétől hatályos.

Értelmezési vagy fordítási eltérések esetében a lengyel változat tartja meg a prioritását.